การจดทะเบียนนิติบุคคลประเภท บริษัทจำกัด หรือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปัจจุบันผู้ขอจดทะเบียนสามารถดำเนินการจดทะเบียนได้ด้วยตนเองในระบบ e-Registration โดยไม่ต้องเดินทางไปกรมพัฒนาธุรกิจ และสามารถศึกษาวิธีการใน www.dbd.go.th หรือสอบถามเบื้องต้นกับบริษัท เอ็มเอสพี คอนซัลติ้ง จำกัด สำหรับท่านที่ต้องการจัดตั้งบริษัทจำกัด หรือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่ต้องการความรวดเร็วและแนะนำด้วยความจริงใจสามารถเรียกใช้บริการจดทะเบียนจาก บริษัท เอ็มเอสพี คอนซัลติ้ง จำกัด โดยท่านจะได้รับ

 • ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน
 • หนังสือรับรองนิติบุคคล
 • หนังสือบริคณห์สนธิ กรณีบริษัทจำกัดเท่านั้น
 • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น กรณีบริษัทจำกัดเท่านั้น
 • รายการจดทะเบียน (หส.2) กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัดเท่านั้น
 • เอกสารตรายางนิติบุคคล

ทั้งนี้บริษัท เอ็มเอสพี คอนซัลติ้ง จำกัด ยังมีบริการจดทะเบียนเรื่องอื่นๆ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • รับจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • รับจดทะเบียนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน
 • รับจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลง
 • รับจดทะเบียนเลิกและชำระบัญชีบริษัทจำกัด หรือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด

อัตราค่าบริการในการจดทะเบียน

 • จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท และห้างหุ้นส่วนจำกัด ค่าบริการเริ่มต้น 6,900 บาท (จากปกติ 9,900 บาท)
  หรือ ฟรี เมื่อทำบัญชีรายเดือนกับเรา (เริ่มต้น ฺ3,000 บาท)
 • จดภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ค่าบริการพื้นที่กรุงเทพมหานคร เริ่มต้น 3,000 บาท , พื้นที่ห่างไกล (ต่างจังหวัด) เริ่มต้น 5,000 บาท

 • แจ้งเลิกกิจการ ค่าบริการเริ่มต้น 10,000 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม