service

บริการของเรา

1. บริการจดทะเบียนนิติบุคคล

การจดทะเบียนนิติบุคคลประเภท บริษัทจำกัด หรือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปัจจุบันผู้ขอจดทะเบียนสามารถดำเนินการจดทะเบียนได้ด้วยตนเองในระบบ e-Registration โดยไม่ต้องเดินทางไปกรมพัฒนาธุรกิจ และสามารถศึกษาวิธีการในwww.dbd.go.th หรือสอบถามเบื้องต้นกับบริษัท เอ็มเอสพี คอนซัลติ้ง จำกัด

สำหรับท่านที่ต้องการจัดตั้งบริษัทจำกัด หรือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่ต้องการความรวดเร็วและแนะนำด้วยความจริงใจ สามารถเรียกใช้บริการจดทะเบียนจาก บริษัท เอ็มเอสพี คอนซัลติ้ง จำกัด โดยท่านจะได้รับ

 • ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน
 • หนังสือรับรองนิติบุคคล
 • หนังสือบริคณห์สนธิ กรณีบริษัทจำกัดเท่านั้น
 • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น กรณีบริษัทจำกัดเท่านั้น
 • รายการจดทะเบียน (หส.2) กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัดเท่านั้น
 • ตรายางนิติบุคคล

ทั้งนี้ บริษัท เอ็มเอสพี คอนซัลติ้ง จำกัดยังมีบริการจดทะเบียนเรื่องอื่นๆ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • รับจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • รับจดทะเบียนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน
 • รับจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลง
 • รับจดทะเบียนเลิกและชำระบัญชีบริษัทจำกัด หรือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด

2. บริการจัดทำบัญชี

การให้บริการลูกค้ารายใหม่ ที่เข้ารับบริการกับ บริษัท เอ็มเอสพี คอนซัลติ้ง จำกัดโดยท่านไม่ต้องกังวลเรื่องความเข้าใจในการวางระบบบัญชี การทำบัญชี หรือ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในส่วนที่เรื่องว่าBack Office เพื่อให้ธุรกิจของท่านทำงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เพราะเรามีการแนะนำตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

แนะนำระบบบัญชี และวางระบบบัญชีเบื้องต้น เช่น ระบบซื้อ ขาย จ่าย รับเงิน หรือ ระบบลูกหนี้ เจ้าหนี้ เป็นต้นโดยให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป

 1. แนะนำโปรแกรมบัญชีที่เหมาะสมกับธุรกิจ
 2. แนะนำรูปแบบเอกสารทางธุรกิจ
 3. แนะนำและวางแผนด้านภาษีอากร ให้ถูกกฎหมายและประหยัดภาษี
 4. แนะนำการประสานงานระหว่างลูกค้ากับผู้ทำบัญชี
 5. แนะนำและช่วยเหลือลูกค้าในเรื่องอื่น ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจตามความเหมาะสม
——————- ขอบเขตการให้บริการตามความเหมาะสมกับธุรกิจดังต่อไปนี้ ———————-
 • จัดทำและยื่นแบบภาษีอากร เช่น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีนิติบุคคล เป็นต้น
 • จัดทำและยื่นแบบประกันสังคม
 • จัดทำระบบคำนวณเงินเดือน
 • บันทึกบัญชี ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
 • จัดทำรายงานทางการเงินรายเดือน หรือ รายปี
 • จัดทำประมาณการตามกฎหมาย
 • ยื่นเอกสารกับกรมพัฒนาธุรกิจ ตามความเหมาะสม
 • และงานบัญชีอื่นๆ ที่สอดคล้องกับธุรกิจของลูกค้าตามความจำเป็น
—————————————— ขั้นตอนการดำเนินการ ———————————————-
 

1. ลูกค้ารวบรวมเอกสาร

 

2. ผู้ทำบัญชี เข้ารับเอกสาร

 

3. ผู้ทำบัญชีจัดทำแบบเพื่อรอนำส่งภาษีและประกันสังคมประจำเดือน

4. ผู้ทำบัญชีส่งใบแจ้งหนี้ค่าบริการ เงินทดรองค่าภาษีและประกันสังคม

 

5. ลูกค้าโอนเงินตามใบแจ้งหนี้

 

6. ผู้ทำบัญชีจ่ายค่าภาษีและประกันสังคม ภายในวันที่กฎหมายกำหนด

 

 

7. จัดทำรายงานต่างๆตามที่ลูกค้าต้องการ

 

3. บริการตรวจสอบบัญชี

การตรวจสอบบัญชี ตามข้อกำหนดของกฎหมาย เพื่อรับรองงบการเงินว่าถูกต้องตามควร ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยประเมินความเสี่ยงและการให้คำแนะนำระบบการควบคุมภายใน หรือข้อบกพร่องที่อาจตรวจพบได้จากการตรวจสอบบัญชี

    ทั้งนี้ประเภทของนิติบุคคล ที่จะได้รับการดูแลจากผู้สอบบัญชีตามความเหมาะสม ดังต่อไปนี้

 • ประเภทบริษัทจำกัด ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
 • ประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัด ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA)

ขอบเขตการให้บริการตรวจสอบบัญชี ดังต่อไปนี

 • ประเมินความเสี่ยงของธุรกิจ
 • แนะนำระบบการควบคุมภายใน ที่อาจเกิดข้อบกพร่องหรือรายการผิดปกติ
 • เสนอรายงานของผู้สอบบัญชี ต่อผู้ถือหุ้น หรือ ผู้เป็นหุ้นส่วน

4. บริการที่ปรึกษาร่วมทุน

ที่ปรึกษาวางแผนธุรกิจ วางแผนการเงิน และภาษีบริการให้คำปรึกษาด้านธุรกิจให้แก่ผู้เริ่มต้น (Start-up) ตั้งแต่ธุรกิจ SME, ธุรกิจขนาดกลาง ไปจนถึงโรงงานอุตสาหกรรม โดยนักธุรกิจตัวจริง ที่มีประสบการณ์การทำงานมาแล้วร่วม 10 ปี ไม่ว่าจะเป็นงานด้านการขาย การตลาด การบริหารจัดการโรงงาน การบริหารจัดการธุรกิจบริการ เช่น การโรงแรม การค้า เป็นต้น ตลอดจนงานบริหารทรัพยากรบุคคล ฯลฯ โดยบริการของเราครอบคลุมทุกกิจกรรมที่ทุกธุรกิจจำเป็นต้องมี ให้คำปรึกษาตั้งแต่เริ่มวางแผนจัดตั้งบริษัท

เริ่มตั้งแต่ข้อมูลที่ควรทราบ และควรศึกษาก่อนการเป็นบริษัท เอกสารที่ต้องจัดเตรียมต่างๆ

 • รับจดทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ห้างหุ้นส่วน
 • ต่อใบอนุญาต
 • จดทะเบียนเลิกนิติบุคคล
 • จดทะเบียนทุกรูปแบบกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ฯลฯ

จัดทำรายการภาษี ทุกรูปแบบ ตลอดจนการวางแผนภาษีอย่างเป็นระบบ

 • ทำรายงานเพื่อยื่นภาษี
 • ทำรายงานหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30, ภ.ง.ด.50 และ51
 • ตรวจสอบบัญชีเพื่อการขอคืนภาษี ตามข้อกำหนดของกรมสรรพากร ฯลฯ

ปรึกษาวางแผนภาษีสำหรับบริษัท เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดแก่ผู้ประกอบการวางแผนการเดิน statement ของบริษัท สำหรับการขอสินเชื่อต่างๆวางแผนการเงินส่วนบุคคล รวมถึงวางแผนภาษีมรดกให้คำปรึกษาด้านสินเชื่อ กรณีธนาคารปฏิเสธการให้สินเชื่อ