การให้บริการลูกค้ารายใหม่ ที่เข้ารับบริการกับบริษัท เอ็มเอสพี คอนซัลติ้ง จำกัด โดยท่านไม่ต้องกังวลเรื่องความเข้าใจในการวางระบบบัญชี การทำบัญชี หรือ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในส่วนที่เรื่องว่าBack Office เพื่อให้ธุรกิจของท่านทำงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เพราะเรามีการแนะนำตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

แนะนำระบบบัญชี และวางระบบบัญชีเบื้องต้น เช่น ระบบซื้อ ขาย จ่าย รับเงิน หรือ ระบบลูกหนี้ เจ้าหนี้ เป็นต้นโดยให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป

 1. แนะนำโปรแกรมบัญชีที่เหมาะสมกับธุรกิจ
 2. แนะนำรูปแบบเอกสารทางธุรกิจ
 3. แนะนำและวางแผนด้านภาษีอากร ให้ถูกกฎหมายและประหยัดภาษี
 4. แนะนำการประสานงานระหว่างลูกค้ากับผู้ทำบัญชี
 5. แนะนำและช่วยเหลือลูกค้าในเรื่องอื่น ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจตามความเหมาะสม
——————- ขอบเขตการให้บริการตามความเหมาะสมกับธุรกิจดังต่อไปนี้ ———————-
 • จัดทำและยื่นแบบภาษีอากร เช่น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีนิติบุคคล เป็นต้น
 • จัดทำและยื่นแบบประกันสังคม
 • จัดทำระบบคำนวณเงินเดือน
 • บันทึกบัญชี ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
 • จัดทำรายงานทางการเงินรายเดือน หรือ รายปี
 • จัดทำประมาณการตามกฎหมาย
 • ยื่นเอกสารกับกรมพัฒนาธุรกิจ ตามความเหมาะสม
 • และงานบัญชีอื่นๆ ที่สอดคล้องกับธุรกิจของลูกค้าตามความจำเป็น
—————————————— ขั้นตอนการดำเนินการ ———————————————-
 

1. ลูกค้ารวบรวมเอกสาร

 

2. ผู้ทำบัญชี เข้ารับเอกสาร

 

3. ผู้ทำบัญชีจัดทำแบบเพื่อรอนำส่งภาษีและประกันสังคมประจำเดือน

4. ผู้ทำบัญชีส่งใบแจ้งหนี้ค่าบริการ เงินทดรองค่าภาษีและประกันสังคม

 

5. ลูกค้าโอนเงินตามใบแจ้งหนี้

 

6. ผู้ทำบัญชีจ่ายค่าภาษีและประกันสังคม ภายในวันที่กฎหมายกำหนด

 

7. จัดทำรายงานต่างๆตามที่ลูกค้าต้องการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม