การตรวจสอบบัญชี ตามข้อกำหนดของกฎหมาย เพื่อรับรองงบการเงินว่าถูกต้องตามควร ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยประเมินความเสี่ยงและการให้คำแนะนำระบบการควบคุมภายใน หรือข้อบกพร่องที่อาจตรวจพบได้จากการตรวจสอบบัญชี

ทั้งนี้ประเภทของนิติบุคคล ที่จะได้รับการดูแลจากผู้สอบบัญชีตามความเหมาะสม 

ดังต่อไปนี้

  • ประเภทบริษัทจำกัด ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
  • ประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัด ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA)

ขอบเขตการให้บริการตรวจสอบบัญชี ดังต่อไปนี

  • ประเมินความเสี่ยงของธุรกิจ
  • แนะนำระบบการควบคุมภายใน ที่อาจเกิดข้อบกพร่องหรือรายการผิดปกติ
  • เสนอรายงานของผู้สอบบัญชี ต่อผู้ถือหุ้น หรือ ผู้เป็นหุ้นส่วน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม