ค่าลดหย่อนภาษีดอกเบี้ยเงินกู้

เงื่อนไขลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ดอกเบี้ยกู้ซื้อบ้าน

บ้านเป็นปัจจัย 4 ของมนุษย์ และมีมูลค่าที่สูงดังนั้นการสร้างบ้าน 1 หลังเลยจำเป็นต้องขอสินเชื่อเพื่อสร้างหรือซื้อ ดังนั้นรัฐบาลจึงสนับสนุนโดยการแบ่งเบาภาระด้านภาษีโดยมีการกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเพื่อให้มีการลดหย่อนสูงสุดถึงปีละ 100,000 บาท จำผ่อนกี่หลังก็สามารถลดหย่อนได้ทุกหลัง แต่ดอกเบี้ยรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท โดยดอกเบี้ยที่กู้ยืมที่สามารถนำมาลดหย่อนได้ จะต้องกู้ยืมมากจากธนาคารในประเทศไทย บริษัทเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจเครดิตฟองซิแอร์ บริษัทประกันชีวิต สหกรณ์ รวมถึงนายจ้างที่มีระเบียบเกี่ยวกับเงินกองทุนที่จัดสรรไว้เพื่อสวัสดิการแก่ลูกจ้าง บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยตามกฎหมายว่าด้วยบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อแก้ปัญหาในระบบสถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นิติบุคคลเฉพาะกิจที่จัดตั้งขึ้นเพื่อแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ที่เข้ารับช่วงสิทธิ์เป็นเจ้าหนี้เงินกู้แทนกองทุนรวมดังกล่าว อีกทั้งกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการด้วย แต่ส่วนใหญ่ผู้มีเงินได้จะขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยจากธนาคารพาณิชย์ต่างๆ ซึ่งเข้าเกณฑ์เงื่อนไขนี้

โดยสรรพากรมีการกำหนดเงื่อนไขวัตถุประสงค์ของการกู้ยืมเงิน โดยจะต้องกู้ยืมเพื่อซื้อ เช่าซื้ออาคารพร้อมที่ดิน หรือห้องชุดในอาคารชุด หรือเพื่อสร้างอาคารใช้อยู่อาศัยบนที่ดินของตัวเอง หรือบนที่ดินซึ่งตนเองมีสิทธิ์ครอบครอง

เงื่อนไขในการลดหย่อนดอกเบี้ยกู้ซื้อบ้านคือตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ไม่ว่าจะเริ่มผ่อนเดือนใดของปีก็ตาม เช่น เริ่มผ่อนบ้านเดือน สิงหาคม จ่ายดอกเบี้ยไปทั้งหมด 45,000 บาท ก็สามารถลดได้ทั้งหมด 45,000 บาท

กรณีมีการกู้ร่วมมีเงื่อนไขในการลดหย่อนคือ

1.       สามีภรรยาจดทะเบียนสมรส แต่มีรายได้ฝ่ายเดียว ยื่นร่วมกัน ลดหย่อนได้ตามจริงไม่เกิน 100,000 บาท

2.       สามีภรรยามีรายได้ทั้ง 2 ฝ่าย ยื่นร่วมกัน ลดหย่อนได้ตามจริงไม่เกิน 100,000 บาท

3.       สามีภรรยามีรายได้ทั้ง 2 ฝ่าย แยกยื่น ลดหย่อนได้ตามจริงไม่เกิน 100,000 บาท โดยดอกเบี้ยต้องหาร 2

4.       มีผู้กู้ร่วมมีมากกว่า 2 คน ทั้งที่มีรายได้และไม่มีรายได้ ลดหย่อนได้ตามจริงไม่เกิน 100,000 บาท โดยต้องหารตามจำนวนผู้กู้ร่วม

กรณีสามีภรรยาที่จดทะเบียนสมรสแยกกันกู้ซื้อบ้านมีเงือนไขการลดหย่อนดังนี้

1.       มีรายได้ทั้ง 2 ฝ่าย ยื่นภาษีร่วมกัน ลดหย่อนได้ตามจริงที่แต่ละฝ่ายจ่าย แต่ต้องไม่เกินฝ่ายละ 100,000 บาท

2.       มีรายได้ทั้ง 2 ฝ่าย โดยแยกยื่นภาษี ลดหย่อนได้ตามจริงที่แต่ละฝ่ายจ่าย แต่ต้องไม่เกินฝ่ายละ 100,000 บาท

ทั้งนี้หากใครจะกู้ซื้อบ้านเพื่อนที่จะใช้ลดหย่อนภาษีจะต้องคิดให้ดี ดูความสามารถในการผ่อนชำระของตัวเองด้วย เพราะการผ่อนบ้าน 1 หลังมีระยะเวลาที่นานหลาย 10 ปี หากบริหารการเงินไม่ดีอาจจะเกินปัญหาทางการเงินในอนาคตได้

Leave a Comment