รอบระยะเวลาบัญชี

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดนิติบุคคล ต้องคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกำไรสุทธิหรือรายรับก่อนหักรายจ่ายที่ได้จากหรือเนื่องจากกิจการที่ได้กระทำในรอบระยะเวลาบัญชีหนึ่งๆ สรรพากรได้กำหนดระยะเวลาในรอบบัญชี ไว้ดังนี้

1.       รอบระยะเวลาบัญชีปกติกำหนดให้มี 12 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล จะได้รับยกเว้นในกรณีดังนี้

1.1   บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดนิติบุคคลจัดตั้งใหม่ จะถือว่าวันที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเป็นวันเริ่มรอบระยะเวลาบัญชีแรก

1.2   บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดนิติบุคคลอาจจะยื่นคำร้องขอเปลี่ยนวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีได้ ตามที่อธิบดีกรมสรรพากรจะให้สมควร

1.3   บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดนิติบุคคลที่เลิกกิจการ ให้ถือว่าวันที่จดทะเบียนเลิกกิจการเป็นวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี

1.4   บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดนิติบุคคลที่ควบรวมกิจการ ให้ถือว่าวันที่จดทะเบียนเลิกเป็นวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี รอบระยะเวลาที่รวมกิจการจึงเป็นไปตาม ข้อ 1.3 ซึ่งอาจจะน้อยกว่า 12 เดือน

ในกรณีที่บริษัทเลิกกิจการ และยังชำระบัญชีไม่เสร็จ หากมีกำไรเกิดขึ้นจะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล เพราะตามประมวลกฎหมายแล้วยังถือว่าบริษัทยังมีสภาพเป็นนิติบุคคลอยู่ จนกว่าจะชำระภาษีให้เสร็จสิ้น

2.       รอบระยะเวลาบัญชีอาจจะขยายได้เกินกว่า 12 เดือน ในกรณีดังนี้

2.1   บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดนิติบุคคลเลิกกิจการ หากผู้ชำระบัญชีและผู้จัดการไม่สามารถยื่นรายการและเสียภาษีภายใน 150 วัน นับตั้งแต่วันสุดท้ายของรอบระยะบัญชีถ้าได้ยื่นคำร้องต่ออธิบดีกรรมสรรพากรใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่เจ้าพนักงานรับจดทะเบียนเลิกบริษัท สรรพากรอาจจะพิจารณาอนุมัติขยายรอบบัญชีออกไปได้

2.2   อธิบดีกรรมสรรพากร เห็นสมควรสั่งให้ขยายรอบระยะบัญชีของนิติบุคคลที่เกิดกิจการเป็นเฉพาะบางราย

Leave a Comment